Pogoji za vpis

medijska produkcija

Pogoji za vpis v 1. letnik

V prvi letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Multimedijska produkcija se lahko vpiše:

 • A.) kdor je opravil maturo,
 • B.) kdor je opravil poklicno maturo ali zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu,
 • C.) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

in

* opravil preizkus nadarjenosti, kar vključuje tudi aktivno in uspešno delovanje na določenem področju multimedijske produkcije
* državljan Slovenije

Šola lahko omeji vpis, če število prijav bistveno presega število razpisanih mest. Pri omejitvi vpisa so kandidati/ke iz točk A in C izbrani po kriteriju doseženih točk splošnega učnega uspeha v tretjem in četrtem letniku (30 % točk) in splošnega učnega uspeha pri maturi oziroma poklicnem izpitu (30 % točk) in preizkusa nadarjenosti pred komisijo (40 % točk). Kandidati iz točke B pa bodo izbrani glede na splošni uspeh pri poklicni maturi (30 % točk), splošni uspeh v 3. in 4. letniku (10 % točk) in uspeh pri izpitu iz maturitetnega predmeta (20 % točk) in preizkus nadarjenosti pred komisijo šole (40 % točk).

Preizkus nadarjenosti 

Kandidat pripravi življenjepis, ki mora zajemati delovne izkušnje iz multimedijske produkcije. Kandidat nato opravi razgovor s komisijo na šoli.

Pogoji za vpis po merilih za prehode

Pogoji za vpis iz drugih programov so določeni z Merili za prehode med študijskimi programi. V 2. letnik se lahko vpišejo diplomanti višješolskih strokovnih študijskih programov Fotografija, Multimediji in Medijska produkcija, ki morajo opraviti še določene obveznosti iz prvega letnika programa Multimedijska produkcija, za 2. letnik pa se jim priznajo določeni izpiti. Študenti v 2. letniku izberejo tudi izbirno področje za 3. letnik.

POGOJI ZA VPIS IN ŠTUDIJ DIPLOMANTOV VIŠJE ŠOLE višješolski strokovni program Medijska produkcija (in starega programa višješolskega strokovnega programa Multimediji)

Študenti se vpišejo se v 2. letnik.

Do vpisa v 3. letnik morajo opraviti dva (2) diferencialna izpita iz predmetov 1. letnika (ostali predmeti 1. letnika se priznajo):

 • Slovenski jezik v medijski produkciji (5 KT) (predavanja in izpit)
 • Multimedijski praktikum 2 (5 KT) (predavanja z vajami in izpit)

Študentom se priznajo predmeti 2. letnika Organizacija in vodenje multimedijske produkcije (10 KT), Multimedijski programi (10 KT) in Praktično izobraževanje (12 KT).

Študenti morajo opraviti obveznosti iz drugega letnika IAM Visoke šole za multimedije in sicer:

 • pri predmetu Osnove Avdio video produkcije in animacije izpit v obsegu 2 KT iz animacije (predavanja in izpit)
 • iz predmeta Multimedijska produkcija morajo opraviti izpit v obsegu 10 KT (predavanja in izpit)

Študenti morajo opraviti izpite tretjega letnika IAM Visoke šole za multimedije in diplomsko delo v obsegu 60 KT.

POGOJI ZA VPIS IN ŠTUDIJ DIPLOMANTOV VIŠJE ŠOLE višješolski strokovni program Fotografija

Študenti se vpišejo se v 2. letnik.

Obveznosti iz prvega letnika

Do vpisa v 3. letnik morajo opraviti tri (3) diferencialne izpite iz predmetov 1. letnika (ostali predmeti 1. letnika se priznajo):

 • Uvod v multimedije (5KT)
 • Slovenski jezik v medijski produkciji (5 KT)
 • Multimedijski praktikum 2 (5 KT)
 • 3 KT iz predmeta Pravne in ekonomske podlage multimedijske produkcije in
 • 2 KT iz Osnov medijskih komunikacij

Študentom se priznata predmeta 2. letnika Osnove avdio-video produkcije in animacije (10 KT) in Praktično izobraževanje (12 KT) (skupaj 22 KT). Diplomantom starega programa, ki so imeli v programu predmet: Organizacijska dela v medijski produkciji se predmet prizna.

Študenti morajo opraviti obveznosti iz drugega letnika IAM Visoke šole za multimedije in sicer:

 • Multimedijski programi v obsegu 10 KT,
 • Multimedijska produkcija v obsegu 5 KT,
 • Organizacija in vodenje medijske produkcije (10 KT) (razen diplomantom starega programa, če so imeli ta predmet v programu).

Študenti morajo opraviti izpite tretjega letnika IAM Visoke šole za multimedije in diplomsko delo v obsegu 60 KT.