Pogoji za vpis

Pogoji za vpis v 1. letnik

V prvi letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Multimedijska produkcija se lahko vpiše:

  • A.) kdor je opravil maturo,
  • B.) kdor je opravil poklicno maturo ali zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu,
  • C.) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

in

opravil preizkus nadarjenosti, kar vključuje tudi aktivno in uspešno delovanje na določenem področju multimedijske produkcije.

Šola lahko omeji vpis, če število prijav bistveno presega število razpisanih mest. Pri omejitvi vpisa so kandidati/ke iz točk A in C izbrani po kriteriju doseženih točk splošnega učnega uspeha v tretjem in četrtem letniku (30 % točk) in splošnega učnega uspeha pri maturi oziroma poklicnem izpitu (30 % točk) in preizkusa nadarjenosti pred komisijo (40 % točk). Kandidati iz točke B pa bodo izbrani glede na splošni uspeh pri poklicni maturi (30 % točk), splošni uspeh v 3. in 4. letniku (10 % točk) in uspeh pri izpitu iz maturitetnega predmeta (20 % točk) in preizkus nadarjenosti pred komisijo šole (40 % točk).

Preizkus nadarjenosti 

Kandidat pripravi življenjepis, ki mora zajemati delovne izkušnje iz multimedijske produkcije. Kandidat nato opravi razgovor s komisijo na šoli.

Pogoji za vpis po merilih za prehode

Pogoji za vpis v VSM iz drugih programov so določeni z Merili za prehode med študijskimi programi (NAKVIS, 18. 11. 2010), in sicer:

  • V skladu s 6. členom je možen prehod iz drugega programa v program Multimedijska produkcija, v kolikor ob zaključku študija zagotavljajo študentom pridobitev primerljivih kompetenc, in če se lahko prizna vsaj polovica ECTS iz programa, iz katerega želi študent vstopiti v program Multimedijska produkcija, od obveznih predmetov VSM.
  • V skladu z 8. členom Meril se lahko študent glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega programa vpiše v isti ali višji letnik v programu Medijska produkcija. Pri prehodu se priznavajo primerljive študijske obveznosti iz prvega programa in neformalno pridobljena primerljiva znanja. 
  • V skladu z 9. členom Meril se študent lahko vključi v višji letnik drugega študijskega programa, če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik programa Multimedijska produkcija.

Študent mora priložiti vlogi za nadaljevanje študija po merilih za prehode ustrezna potrdila in dokazila. Ob vpisu se z vsakim študentom sklene študijska pogodba z natančnim opisom obveznosti in roki v študijskem procesu.

V 2. letnik se lahko vpišejo diplomanti višješolskih strokovnih študijskih programov Fotografija, Multimediji in Medijska produkcija, ki morajo opraviti še določene obveznosti iz prvega letnika programa Multimedijska produkcija, za 2. letnik pa se jim priznajo določeni izpiti. Študenti v 2. letniku izberejo tudi izbirno področje za 3. letnik, ki mora biti enako, kot tisto, ki so ga imeli ob zaključku šolanja na višji šoli. V kolikor želijo študenti izbrati drugo področje, morajo opraviti preizkus znanja, veščin in kompetenc ter razgovor s predvateljem. IAM Visoka šola za multimedije lahko omogoči pridobivanje teh dodatnih znanj v skladu s cenikom.

Pogoji za vpis in študij: