Prijava in vpis

Prvi vpisni rok 

Prosta vpisna mesta za program Medijska produkcija v študijskem letu 2020/2021:

  • 60 vpisnih mest (redni študij)
  • 60 vpisnih mest (izredni študij)

V primeru večjega števila prijavljenih kandidatov, kot je na voljo prostih mest za vpis, se izbor pripravi po standardnih merilih za izbiro in postopkih, ki je veljaven za vse javnoveljavne višje šole. Upoštevana bodo merila za izbiro kandidatov o omejitvi vpisa. Več o tem si lahko preberete na spletni strani Višješolske prijavne službe v rubriki Izračun točk.

Prijava in vpis - višja šola (redni in izredni študij)

Pomembni datumi

Vpis kandidatov prijavljenih s prvo prijavo - spomladanski rok Datum
Višješolska prijavna služba zbira prve prijave za vpis 12.2.2020 - 09.03.2020
IAM objavi na spletnem mestu navodila za preizkus nadarjenosti maj 2020
Opravljanje preizkusa nadarjenosti na IAM junij 2020
Vpis kandidatov sprejetih v spomladanskem roku na IAM avgust 2020
Višja šola vpisuje kandidate na preostala prosta vpisna mesta september 2020

Drugi (jesenski) vpisni rok - vpis na prosta mesta

Vpis v jesenskem roku za študijsko leto 2020/2021 bo potekal od 1. septembra do 30. septembra 2020. Izpolnjeno prijavo za vpis skupaj z obveznimi prilogami navedenimi na zadnji strani obrazca pošljite s priporočeno poštno pošiljko najkasneje do 30.9.2020 na naslov:

Inštitut in akademija za multimedije
OE Višja šola za multimedije
Leskoškova 12, 1000 Ljubljana

Prijava za vpis na izredni študij

Prijavo za vpis skupaj s prilogami lahko dostavite tudi osebno na šolo vsak delovni dan med 09:00 in 17:00 uro. Kandidati, ki niste opravili preizkusa nadarjenosti boste takoj po prejemu prijave za vpis po e-pošti obveščeni o datumu izvedbe le-tega.

Predlagamo, da se prijavite čimprej, ker v primeru večjega števila prijavljenih kot 60 zaključimo prijave.

Pri prijavi za vpis je potrebno priložiti naslednja dokazila in sicer:

  • spričevalo o zaključnem izpitu oziroma maturitetno spričevalo (skupaj z obvestilom o uspehu) ter spričevali tretjega in četrtega letnika. Za maturitetno spričevalo se šteje tudi spričevalo o zaključnem izpitu – poskusni maturi. Tisti, ki imajo učni uspeh v tretjem in četrtem letniku vpisan v indeks, kot dokazilo pošljejo prvo stran indeksa ter strani, na katerih so navedene ocene za posamezni letnik in splošni uspeh.
  • spričevalo o mojstrskem, delovodskem ali poslovodskem izpitu ter dokazilo o treh letih delovnih izkušenj. Kandidati z mojstrskim, delovodskim ali poslovodskim izpitom, ki so pred junijem 2003 opravili preizkus znanja, prijavi za vpis priložijo še potrdilo o preizkusu.
  • diplomo in spričevali zadnjih dveh letnikov, če so se vpisali v štiriletne ali triletne srednješolske programe od šolskega leta 1981/82 do 1985/86 in so jih končali do 31. 8. 1991 oziroma 31. 8. 1992;
  • zaključno spričevalo, spričevali zadnjih dveh letnikov (če ste končali srednjo šolo v tujini)

V prijavnem postopku so dokazila o srednješolski izobrazbi overjene fotokopije spričeval (3. in 4. letnik ter zaključno spričevalo).

Priznavanje in vrednotenje izobraževanja

Kandidati, ki so srednjo šolo zaključili v tujini morajo poleg prijave za vpis poslati izpolnjene obrazce za priznavanje izobraževanja z namenom nadaljevanja izobraževanja. Postopek in obrazci za priznavanje izobraževanja so dostopni na spletni strani Ministrstva za izobraževanje.