Pogoji za vpis

medijska produkcija

V program Medijska produkcija se lahko vpiše, kdor je:

 • končal katerikoli štiriletni srednješolski program (tudi petletni program in program poklicno-tehniškega izobraževanja) oziroma gimnazijo,
 • opravil Preizkus nadarjenosti,
 • državljan Slovenije.

Preizkus nadarjenosti

Kandidat svojo nadarjenost dokazuje na izbranem področju (fotografija ali splet ali grafično oblikovanje ali 3D animacija ali video ali avdio), ki ga bo v primeru vpisa na IAM, obiskoval tudi v okviru izbirnega predmeta. V primeru, da se izbirni predmet ne bo izvajal, se vpisanem kandidatu omogoči prehod na drugi izbirni predmet.

Ocena preizkusa nadarjenosti (spretnosti) bo upoštevana kot merilo ob omejitvi vpisa in sicer v obsegu 40 odstotkov skupne vsote točk, ki jih lahko doseže kandidat po merilih za izbiro. Kandidat, ki se bo udeležil preizkusa, bo ocenjen z oceno od 1 - 5. Ocena 1 pomeni, da kandidat ni opravil preizkusa. Opravljen preizkus nadarjenosti na drugi višji šoli se ne upošteva. Veljavnost preizkusa je eno leto (velja samo za vpis v tekočem študijskem letu).

Opravljen  preizkus nadarjenosti je pogoj za vpis in je sestavljen iz dveh delov:

 • v prvem delu kandidati pripravijo multimedijski izdelek, ki je lahko:
  • vsebinsko zaokrožena serija fotografij ali
  • spletna stran ali
  • izdelek ali serija izdelkov s področja računalniške grafike ali
  • video sekvenca (1 min) ali
  • avdio posnetek (1 min)
 • v drugem delu preizkusa kandidati opravljajo praktično nalogo (analizo izdelka iz izbirnega področja), katere namen je ugotoviti razmerje med željo in poznavanjem področja (multi)medijske produkcije.

1. vpisni rok
Prijavljeni kandidati izdelek objavite na ustreznem spletnem portalu (youtube, soundcloud itd.) in nato povezavo oddate v skladu z navodili v šolski sistem moodle. Navodila za oddajo so objavljena na spletnem mestu iam.si običajno v mesecu maju.

2. vpisni rok
Prijavljeni kandidati izdelek objavite na ustreznem spletnem portalu (youtube, soundcloud itd.). Poleg objavljenega izdelka mora biti razvidno avtorstvo izdelka - ime in priimek kandidata.

Način študija

IAM vpisuje v redni in izredni študij.
V izredni študij se lahko vpiše, kdor izpolni pogoje vpisa in plača stroške izobraževanja.

Program MEDIJSKA PRODUKCIJA, izredni študij

Šolnina 1. letnik 3.600 EUR
Šolnina 2. letnik 3.600 EUR
Zagovor diplomskega dela 400 EUR

Program MEDIJSKA PRODUKCIJA, redni študij

IAM izvaja program rednega študija medijske produkcije, ki ga financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, v skladu s koncesijsko pogodbo,  na osnovnem (standardnem) nivoju in na nadstandardnem nivoju. 

Študenti se odločijo za izbiro pred vpisom in podpišejo z IAM pogodbo, ki velja za ves čas študija. Nadstandardni nivo, za katerega se odloči večina študentov IAM, omogoča sodobno in zelo učinkovito izobraževanje s pomočjo najsodobnejših tehnologij in konceptov, ki jih le-ti omogočajo, ter zaradi dodatnega intenzivnega individualnega ter praktičnega dela zagotavlja profesionalno usposobljenost tudi za praktično delo na izbranem področju, poleg organizacijskega, ki sodi med temeljne kompetence poklica.

REDNI ŠTUDIJ – OSNOVNO (standardno) IZOBRAŽEVANJE

I. IAM bo študentu/ki v okviru rednega študija zagotavljal osnovno (standardno) izvedbo izobraževanja programa Medijska produkcija v skladu s študijskim programom VŠP MP, in sicer:

 • predavanja in vaje,
 • mentorja ob pripravi na diplomo,
 • izbirni predmet Spletna produkcija.

Vpisnina ob vpisu v 1. letnik in 2. letnik je 200 EUR (kar vključuje vpisnino in gradiva). Študent mora imeti lastno opremo in licencirane programe za izvedbo vaj. IAM in študent/ka skleneta pred pričetkom izobraževanja pogodbo, ki velja za 1. in 2. letnik izobraževanja na IAM.

II. Študent zagotavlja IAM-u, da:

 • sprejema pravila študija, ki zajemajo tudi požarni red, načrt evakuacije in varno delo z opremo,
 • bo spoštoval določila Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah,
 • bo najkasneje v osmih dneh sporočil spremembo osebnih podatkov,
 • dovoli uporabo izdelkov pripravljenih v okviru študija na IAM v promocijskem gradivu IAM-a,
 • da se bo osebno nezgodno zavaroval.
REDNI ŠTUDIJ - NADSTANDARDNO IZOBRAŽEVANJE

IAM bo študentu/ki zagotovil nadstandardno obliko izvedbe študija, ki presega obveznosti po VŠP Medijska produkcija, saj omogoča dodatna znanja, kompetence oziroma usposobljenost za profesionalno delo na enem od izbranih področij (avdio in video produkcija, fotografija, grafično oblikovanje ali spletna produkcija). IAM bo študentu v okviru nadstandardne storitve zagotovil obliko študija z naslednjimi storitvami:

 • predavanja in vaje,
 • podporo izobraževanja s spletnimi učilnicami,
 • prostore in opremo za izvajanje praktičnih vaj,
 • mentorja ob pripravi na diplomo,
 • obveščanje o ponudbi podjetjih in ustanov za sodelovanje oziroma delo,
 • da študent izbere en izbirni predmet (objavljeni so na spletnem mestu iam.si), za katerega je izpolnil pogoje ob preizkusu nadarjenosti in ga tekom študija ne more zamenjati. IAM si pridržuje pravico, da študenta premesti v drug izbirni predmet v primeru, da v izbirnem predmetu ni minimalno 7 študentov.

Cena nadstandardne storitve* znaša po tej pogodbi:

 • za 1. letnik 950,00 EUR, ki se plačajo ob vpisu v 1. letnik, in vključuje tudi stroške vpisnine,
 • za 2. letnik 950,00 EUR, ki se plačajo ob vpisu v 2. letnik, in vključuje tudi stroške vpisnine.

V. Študent zagotavlja IAM-u, da:

 • sprejema pravila študija, ki zajemajo tudi požarni red, načrt evakuacije in varno delo z opremo,
 • bo plačal nadstandardno izobraževanje v roku, napisanem na izdanem predračunu,
 • bo spoštoval določila Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah,
 • bo najkasneje v osmih dneh sporočil spremembo osebnih podatkov,
 • dovoli uporabo izdelkov pripravljenih v okviru študija na IAM v promocijskem gradivu IAM-a,
 • da se bo osebno nezgodno zavaroval.