Pogoji za vpis

medijska produkcija

V program Medijska produkcija se lahko vpiše, kdor je:

 • končal katerikoli štiriletni srednješolski program (tudi petletni program in program poklicno-tehniškega izobraževanja) oziroma gimnazijo,
 • opravil Preizkus nadarjenosti,
 • državljan Slovenije.

Preizkus nadarjenosti

Kandidat svojo nadarjenost dokazuje na izbranem področju (fotografija ali splet ali grafično oblikovanje ali 3D animacija ali video ali avdio), ki ga bo v primeru vpisa na IAM, obiskoval tudi v okviru izbirnega predmeta. V primeru, da se izbirni predmet ne bo izvajal, se vpisanem kandidatu omogoči prehod na drugi izbirni predmet.

Ocena preizkusa nadarjenosti (spretnosti) bo upoštevana kot merilo ob omejitvi vpisa in sicer v obsegu 40 odstotkov skupne vsote točk, ki jih lahko doseže kandidat po merilih za izbiro. Kandidat, ki se bo udeležil preizkusa, bo ocenjen z oceno od 1 - 5. Ocena 1 pomeni, da kandidat ni opravil preizkusa. Opravljen preizkus nadarjenosti na drugi višji šoli se ne upošteva. Veljavnost preizkusa je eno leto (velja samo za vpis v tekočem študijskem letu).

Opravljen  preizkus nadarjenosti je pogoj za vpis in je sestavljen iz dveh delov:

 • v prvem delu kandidati pripravijo multimedijski izdelek, ki je lahko:
  • vsebinsko zaokrožena serija fotografij ali
  • 3D animacija ali
  • spletna stran ali
  • izdelek ali serija izdelkov s področja računalniške grafike ali
  • video sekvenca (1 min) ali
  • avdio posnetek (1 min)
 • v drugem delu preizkusa kandidati opravljajo praktično nalogo (analizo izdelka iz izbirnega področja), katere namen je ugotoviti razmerje med željo in poznavanjem področja (multi)medijske produkcije.

1. vpisni rok
Prijavljeni kandidati izdelek objavite na ustreznem spletnem portalu (youtube, soundcloud itd.) in nato povezavo oddate v skladu z navodili v šolski sistem moodle. Navodila za oddajo so objavljena na spletnem mestu iam.si običajno v mesecu maju.

2. vpisni rok
Prijavljeni kandidati izdelek objavite na ustreznem spletnem portalu (youtube, soundcloud itd.). Poleg objavljenega izdelka mora biti razvidno avtorstvo izdelka - ime in priimek kandidata.

Način študija

IAM vpisuje v redni in izredni študij.
V izredni študij se lahko vpiše, kdor izpolni pogoje vpisa in plača stroške izobraževanja.

Program MEDIJSKA PRODUKCIJA, izredni študij

Šolnina 1. letnik 3.400 EUR
Šolnina 2. letnik 3.400 EUR
Zagovor diplomskega dela 400 EUR

Program MEDIJSKA PRODUKCIJA, redni študij

IAM izvaja program rednega študija medijske produkcije, ki ga financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, v skladu s koncesijsko pogodbo,  na osnovnem (standardnem) nivoju in na nadstandardnem nivoju. 

Študenti se odločijo za izbiro pred vpisom in podpišejo z IAM pogodbo, ki velja za ves čas študija. Nadstandardni nivo, za katerega se odloči večina študentov IAM, omogoča sodobno in zelo učinkovito izobraževanje s pomočjo najsodobnejših tehnologij in konceptov, ki jih le-ti omogočajo, ter zaradi dodatnega intenzivnega individualnega ter praktičnega dela zagotavlja profesionalno usposobljenost tudi za praktično delo na izbranem področju, poleg organizacijskega, ki sodi med temeljne kompetence poklica.

REDNI ŠTUDIJ – OSNOVNO (standardno) IZOBRAŽEVANJE

I. IAM bo študentu/ki v okviru rednega študija zagotavljal osnovno (standardno) izvedbo izobraževanja programa Medijska produkcija v skladu s študijskim programom VŠP MP, in sicer:

 • predavanja in vaje za posamezen letnik po predmetniku in normativih MIZŠ,
 • izvedbo izpita (3 x) za posamezen predmet posameznega letnika,
 • pomoč pri praktičnem izobraževanju/ usposabljanju,
 • izbirni predmet Spletna produkcija,
 • mentorja za pripravo diplome.

Vpisnina ob vpisu v 1. letnik in 2. letnik je 200 EUR (kar vključuje vpisnino in gradiva). Študent mora imeti lastno opremo in licencirane programe za izvedbo vaj. IAM in študent/ka skleneta pred pričetkom izobraževanja pogodbo, ki velja za 1. in 2. letnik izobraževanja na IAM.

II. Študent zagotavlja IAM-u, da:

 • sprejema pravila organiziranja rednega študija, ki so zapisana v Pravilniku o šolskem redu na IAM,
 • bo plačal vpisnino za izobraževanje v pogodbeno dogovorjenem roku,
 • dovoli objavo izdelkov pripravljenih med študijskem procesu za objavo na spletni strani IAM in drugem promocijskem gradivu IAM,
 • da se bo osebno nezgodno zavaroval.
REDNI ŠTUDIJ - NADSTANDARDNO IZOBRAŽEVANJE

IAM bo študentu/ki zagotovil nadstandardno obliko izvedbe študija, ki presega obveznosti po VŠP Medijska produkcija, saj omogoča dodatna znanja, kompetence oziroma usposobljenost za profesionalno delo na enem od izbranih področij (avdio in video produkcija, fotografija, grafično oblikovanje, animacija, ali spletna produkcija). Obenem se študent spozna tudi z uporabo sodobnih tehnologij in načinov e-izobraževanja in e-poslovanja in ima številne druge ugodnosti in možnosti, ki jih ponuja sodobno izobraževanje. IAM in študent/ka skleneta pred pričetkom izobraževanja pogodbo, ki velja za 1. in 2. letnik izobraževanja na IAM. Izvajalec bo študentu v okviru nadstandardne storitve zagotovil nadstandardno obliko študija z naslednjimi storitvami:

 •  s predavanji in vajami v manjših skupinah;
 •  z izvedbo izobraževanja s pomočjo spletnega študijskega okolja
 • z ustreznimi prostori in opremo za izvajanje praktičnih vaj,
 • z gostujočimi predavanji s strokovnjaki iz prakse na različnih področjih,
 • z e-knjižnico z večino potrebne literature,
 • z mentorskim delom ob pripravi na diplomo,
 • z dostopom do e-kariernega centra,
 • z možnostjo izbire enega od šestih izbirnih modulov ob vpisu v 1. letniku (predmet se nadaljuje v 2. letniku): Projektno delo v avdio produkciji,  Projektno delo v fotografiji, Projektno delo v grafičnem oblikovanju, Projektno delo v 3D animaciji, Projektno delo v spletni produkciji, ali Projektno delo v video produkciji; študent lahko izbere le 1. izbirni predmet in ga tekom študija ne more zamenjati. IAM si pridržuje pravico, da študenta premesti v drugo izbirno opcijo, kot jo je študent izbral, v primeru, da v izbirni opciji ni minimalno 7 študentov.

Cena nadstandardne storitve* znaša po tej pogodbi:

 • za 1. letnik 950,00 EUR, ki se plačajo ob vpisu v 1. letnik, in vključuje tudi stroške vpisnine
 • za 2. letnik 950,00 EUR, ki se plačajo ob vpisu v 2. letnik, in vključuje tudi stroške vpisnine ter slavnostne podelitve diplome s spominsko sliko.

V. Študent zagotavlja IAM-u, da:

 • sprejema pravila organiziranja rednega študija, ki so zapisana v Pravilniku o šolskem redu na IAM in drugih pravilnikih,
 • bo plačal nadstandardne storitve za izobraževanje v pogodbeno dogovorjenem roku,
 • bo najkasneje v osmih dneh sporočil spremembo bivališča, zaposlitve, številko telefona ali drugih osebnih podatkov v tej pogodbi oziroma spremembo drugih podatkov glede plačnika, ki bi lahko vplivali na izpolnitev plačilnih obveznosti po tej pogodbi,
 • dovoli objavo izdelkov, pripravljenih med študijskem procesom, za objavo na spletni strani IAM in drugem promocijskem gradivu IAM,
 • da se bo osebno nezgodno zavaroval.